СЕНЗОРНА СОБА ВО ОУ КРСТЕ МИСИРКОВ ГЕВГЕЛИЈА
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ БЕРОВО
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ МОГИЛА С. БУДАКОВО
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ КИЧЕВО
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ХАСАН ПРИШТИНА ЧАИР СКОПЈЕ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ КОЧО РАЦИН КУМАНОВО
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ РАДОВИШ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ СТРУМИЦА
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ДРАГОМАНЦЕ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ДНЕВЕН ЦЕНТАР
ВИНИЦА
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МАКЕДОНСКИ БРОД
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ 11 ОКТОМВРИ
КУМАНОВО
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ АЕРОДРОМ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ АЕРОДРОМ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ДАНЕ КРАПЧЕВ
ГАЗИ БАБА
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ДИМИТАР ПОП
​ЃЕОРЃИЕВ БЕРОВСКИ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ИЛИНДЕН
КРИВА ПАЛАНКА
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ БАЈРАМ ШАБАНИ
КУМАНОВО
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРИЛЕП
СЕНЗОРНА СОБА ВО ООУ АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ ЧУЧЕР САНДЕО СКОПЈЕ