МУ001 - Металофон
МУ001 - Металофон
МУ001 - Металофон

МУ001 - Металофон

Опис: Музички инструмент
двооктавен со звучен опсег
г-г2. Изработен
од пластика со метални плочки во
бела и црна боја, наредени во две
симетрични низи и на две висински
нивоа. Димензии: 37х18 см
Цена: 2.500 ден