ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ ЉУБЕН ЛАПЕ
АЕРОДРОМ
ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ АЕРОДРОМ
ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ СТРУГА
ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НЕГОТИНО
ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ ИСТИКБАЛ
ТЕТОВО
ИНКЛУЗИВНО ИГРАЛИШТЕ ВО ООУ КОЧО РАЦИН
ДОЈРАН