Производи - англиски јазик

Подреди по  
АП001 - Правилни глаголи

АП001 - Правилни глаголи

Претставени се примери на правилни глаголи и нивните форми во сите три времиња.

940 ден
АП002 - Неправилни глаголи

АП002 - Неправилни глаголи

Претставени се примери на неправилни глаголи и нивните форми во сите три времиња.

940 ден
АП003 - Глаголски времиња

АП003 - Глаголски времиња

Претставени се глаголските времиња.

940 ден
АП004 - Мерки

АП004 - Мерки

Претставени се зборови кои ги означуваат мерките и соодветни примери.

940 ден
АП005 - Придавки, предлози, глаголи

АП005 - Придавки, предлози, глаголи

Претставени се примери на придавки, предлози и глаголи и нивна примена.

940 ден
АП006 - Директен и индиректен говор

АП006 - Директен и индиректен говор

Претставени се примери на директен и индиректен говор.

940 ден
АП007 - Сврзници

АП007 - Сврзници

Претставени се сврзници и нивна употреба преку примери.

940 ден
АП008 - Услови

АП008 - Услови

Претставени се услови и нивна примена преку примери.

940 ден